fbpx

Pravila privatnosti

OPĆA INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Dental Centar Mirakul d.o.o., Sv. Vinka Paulskog 32, Zadar, OIB: 35287061186, kao voditelj obrade podataka (dalje: Voditelj), daje ove Informacije o zaštiti podataka vezano uz obrade osobnih podataka i pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka sve obzirom je obveznik primjene odredaba Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016.godine (dalje u tekstu: Opća uredba) kao i obveznik Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka .

Voditelj obrade pri obradi osobnih podataka poduzima sve mjere zaštite osobnih podataka od povrede osobnih podatka, uključujući sve legitimne, tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka, da se podatci zaštite uključujući od bilo kakve neovlaštene obrade, bilo vanjske (od strane podizvođača, dobavljača, drugih korisnika usluga, neovlaštenih trećih) bilo interne, podrazumijevajući da će se u cijelosti pridržavati zahtjeva i načela Opće uredbe.

Izuzetno brinemo o poštivanju privatnosti i izbora te je to jedan od pokazatelja našega društveno odgovornog poslovanja. U nastavku ovoga teksta naći ćete odgovore na pitanja na koji način postupamo sa osobnim podacima te kojim načelima pri tome vodimo.

Sadržaj:

 1. Voditelj obrade podataka – identitet i kontakt podatci, kontakt podaci službenika za zaštitu podataka
 2. Načela obrade podataka
 3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podatci i pravna osnova obrade posebice imajući u vidu da li je davanje podataka zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora ili je li ispitanika obvezan dati podatke i koje su posljedice ako se podatci ne daju
 4. primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka, način prikupljanja i primanja podataka
 5. razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni odnosno kriteriji po kojima će se utvrditi razdoblje pohrane
 6. sigurnosna zaštita podataka
 7. prava ispitanika: na pristup osobnim podatcima, ispravak osobnih podataka, njihovo brisanje po proteku navedenog razdoblja čuvanja, ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka te pravo prigovora na obradu, pravo na povlačenje privole ukoliko je osnova privola , pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

1. VODITELJ OBRADE

Naziv voditelja obrade: Dental Centar Mirakul d.o.o.,
Kontakt: Sv. Vinka Paulskog 32, Zadar
uz napomenu „ zaštita podataka“,
ili na e-mail/kontakt službenika : info@dental-centar-mirakul.hr

Vezano uz obradu podataka i ostvarivanje prava vezano uz istu možete nas kontaktirati vezano uz sve informacije o našoj politici/ postupcima/ protokolima/ zaštite podataka putem službenika za zaštitu podataka.

Sukladno odredbi čl. 37. Opće uredbe imenovali smo službenika za zaštitu podatka, temeljem njegovih stručnih kvalifikacija i stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka. Službenik za zaštitu podataka uz ostalo vodi brigu o zakonitosti obrade Vaših osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi propisa o zaštiti osobnih podataka, upozorava nas na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja, upoznaje sve osobe koje sudjeluju u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, te Vam omogućuje ostvarivanje Vaših prava. Osigurali smo da službenik na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka obvezan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

2. NAČELA OBRADE PODATAKA

Naša pravila o zaštiti poadataka se zasnivaju na slijedećem:
1. Poštujemo vašu privatnosti i izbore i provjeravamo da li naše postupanje utječe na Vašu privatnost i sigurnost.
2. Podatke koristimo uvijek za svrhe za koje ste nam da li i za koje ste obaviješteni. Promidžbene materijale šaljemo samo ako ste to zatražili od nas s tim da uvijek imate pravo Vašu privolu povući.
3. Vaše podatke obrađujemo i pohranjujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe zbog kojih su se prikupljali ili kao što je to zahtijevao neki ugovor ili primjenjivi zakon
4. Vaše podatke nećemo niti nuditi, niti prodavati bilo kome. Oni koji imaju pristup Vašim podacima su pouzdani partneri koji poštuju I obvezali su se prihvatiti našu politiku zaštite osobnih podataka.
5. Obvezni smo štititi vaše podatke i činiti ih sigurnima. Stoga surađujemo samo s pouzdanim partnerima.
6. Obvezni smo otvoreno i transparentno upotrebljavati vaše podatke.
7. Poštujemo vaša prava i uvijek se trudimo ispuniti vaše zahtjeve u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu s našim zakonskim i drugim obvezama.

Za više informacija o načinu provedbe naše politike privatnosti u nastavku smo naveli vaša prava prilikom obrade osobnih podataka, vrste podataka koje možemo dobiti izravno od Vas ili putem interakcije s Vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, ne moraju se sve situacije odnositi na Vas. U ovoj obavijestii možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.

Pažljivo pročitajte ove informacije. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na kontakne podatke navedene pod toč. 1.

3. U KOJU SVRHU VRŠIMO OBRADU VAŠIH PODATAKA I ŠTO JE PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU:

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

Osobni podaci” informacije su pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime, prezime) ili neizravno uz ne pretjerani angažman. Osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / OIB / JMBG / datumn rođenja / spol / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije. To mogu biti i identifikatori kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

Vaši osobni podatci koje obrađujemo uključuju podatke kao što su ime, prezime, spol, datum rođenja, OIB, adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, RTG snimci, medicinska dokumentacija – nalazi, podatci općem zdratsvenom stanju (povijest bolesti, raniji operativni zahvati), podatci o životnim navikama, a u posebnim slučajevima i Vaše fotografije, video i audio snimke, korisnička imena i sl.

Za svaku obradu osobnih podataka jasno ćemo Vam ukazati na osnovu i zakonitost obrade kako je nastavno navedeno.

Ovisno o svrsi obrade podataka, pravna osnova za obradu Vaših podataka može biti koja od nastavno navedenih:
1. propis nas obvezuje na obradu podataka (naša obveza pošivanja zakosnkih, podzakonskih I drugoih pravnih propisa koju nam je odredio zakonodavac)
2. izvršavanje ugovora ili sklapanja ugovora odnosno radnje koje prethode izvršenju ugovora kad pak moramo prikupiti informacije prije zaključenja ugovora sa nama/pružanja usluge,
3. Vaša privola = privola Ispitanika (suglasnost)
4. naš legitimni interes na obradu koji se temelji na: potrebi poboljšanja naših proizvoda i usluga, u cilju boljeg razumijevanja Vaših potreba i očekivanja te zaštite imovine i osoba te potrebi da spriječimo prijevare i pronevjere, te da osiguramo sigurno i ispravno funkcioniranje uređaja/web-lokacije/aplikacija, te poboljšanje istih (u slučaju kada ih koristimo.)

Podatke prikupljamo I obrađujemo putem naših telefona, web stranice, obrazaca/ formulara aplikacija, uređaja, sustavom nadzornih kamera poslovnim prostorijama, neposredno u sjedištu društva ina licu putem usluga koje pružamo.ili na druge načine.

Vaše podatke može nam dostaviti i neka treća osoba koja nam je povjerila uslugu izvršenja određenog posla. Tada smo obvezni Vaše podatke obrađivati u skladu sa pravilima privatnosti osoba koje su nam podatke ustupili na obradu.

U nastavku navodimo više detalja koji objašnjavaju korištenjem kojih interakcija je moguće pružanje ili prikupljanje podataka, koje podatke tada možemo primiti od Vas ili putem naše interakcije, koja je svrha za njihovu uporabu i koja je pravna osnova za njihovo koištenje.

Vaše podatke i to primjerice ime prezime, adresu, broj telefona, mail adresu možemo prije svega dobiti od Vas u trenutku kada nam se obraćate iz iz bilo kojeg razloga i ovisno o Vašem upitu prema Voditelju podatke uzimamo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev koji može biti od zahtjeva za narudžbom, zahtjeva za davanjem općenitih informacija o uslugama, cjenama , zahtjev za poslovnom suradnjom u bilo kojem obliku, zahtjevom za pomoći, zahtjev za donacijom ili pak zahtjevom za zaposlenje. U svakom ovom slučaju podatke obrađujemo kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev za što je pravna osnova naš legitimni interes obzirom ste nam se izravno obratili.

U nekim slučajevima možemo tražiti od Vas i daljnje podatke kao što je npr. spol i datum rođenja koji je nužan radi utvrđivanja i sprječavanja, kako zlouporaba tako i zbog ispunjenja naših zakonskih obveza, prije svega identifikacije, u kojem slučaju je pravna osnova na obradu podataka zakonom propisana te kako bi poduzeli sve što je u našoj moći kako bi se svi korisnici naših usluga osjećali sigurno te kako bi se zaštitila i prava drugih ispitanika korisnika naših usluga odnosno radi zaštite osoba i imovine Voditelja obrade.

Ukoliko nam se obraćate radi izvršenja naših usluga tada osim osnovnih identifikacijskih podataka od Vas tražimo i ostale podatke nužne za obavljanje naših usluga, a koji su propisani zakonom odnosno odgovarajućim pravilnicima iz područja zadarstvene djelatnosti te medicinske svrhe u skladu sa zdravstvenim normama, uputama i slično, te je u tom slučaju pravna osnova za obradu ovakvih podataka naša zakonska obveza t eobveza za pružanjem savjesnog liječenja odnosno urednog pružanja usluga/izvršenja ugovora. U zahtjevu/obrascu ćemo tražiti primjerice ime i prezime; spol, osobni identifikacijski broj, datum rođenja, podatke o preboljenim bolestima , podatci o općem zdrvastvenom stanju, adresa (ulica i kućni broj) grad / mjesto; broj telefon, broj mobilnog telefona; adresu elektroničke pošte (e-mail, fotografije/RTG snimak ili drugu medicinsku dokumentaciju. Dodatni kontakt podatci te podatci o tome kako ste saznali za nas odnosno naše usluge, bitni su nam za izravnu i što bolju komunikaciju s Vama.

Možemo tražiti i daljnje podatke od Vas u slučaju da se želite zaposliti kod nas kada još dodatno tražimo i slijedeće podatke, broj računa na koji želite da Vam se isplaćuje plaća, broj uzdržavanih osoba radi točnog obračuna poreza i doprinosa za što je pravna osnova utvrđena u zakonu. Kada postanete djelatnik kluba tada možemo od Vas tražiti i druge podatke koji su detaljnije opisani u Pravilniku o obradi podataka Kluba sa kojim ćemo Vas upoznati neposredno prije zaključenja ugovora o radu. Identično ovom slučaju je i slučaj kada Vaše podatke tražimo od Vas kako bismo izvršili našu obvezu plaćanja po bilo kojem osnovu, neovisno da li ste dobavljač ili vanjski suradnik odnosno honorarac ili student, u kojem slučaju ćemo, ako se radi o dobavljaču pravnoj osobi, obrađivati kontakt podatak o osobi za kontakt dobavljača te eventualno broju telefona/mobitela.

Ukoliko ste koristili našu web stranicu ili ste sudjelovali u našim anketama te ste nam povjerili podatke o Vašoj mail adresi tada je moguće na temelju našega legitimnog interesa obzirom smatramo da ste zainteresirani i daljnje za ponude, obavijesti ili naše akcije da Vam pošaljemo poruku i podsjetnik na naše slijedeće aktivnosti ili događaje te kako bismo bolje razumjeli Vaše potrebe samim time i poboljšali naše usluge prema Vama . U svakom trenutku možete jednostavnim klikom na odjavu to više nećemo činiti. Vaša mail adresa ostaje u našoj evidenciji isključivo iz razloga ažuriranja i dokazivanja da sa Vašom adresom ne kontaktiramo ako ste zatražili da Vam nikakve marketinške materijale daljnje ne šaljemo.

Ukoliko ste sudjelovali u našim nagradnim igrama, Vaše podatke ime i prezime, datum rođenja, spol, adresu e-pošte, telefonski broj, kućna adresu i adresa za dostavu, mjesto sa kojeg ste nas kontaktirali, Vaš sadržaj koji ste nam učinili dostupnim primjerice videozapisi, fotografije, rezultati natjecanja, komentari nekim web-mjestima/aplikacijama ili sudjelovanjem u natjecanju, igri ili anketi, ćemo obrađivati u cilju provedbe nagradne igre te izvršenja obveze po zakonskim I podzakonskim odredbama radi predaje nagrade ukoliko ste osvojili kakvu nagradu.

U određenim slučajevima Vaše podatke možemo koristiti samo ako ste nam na to dali izričitu privolu. Privola mora biti dana na jednostavan način jasnim potvrdnim znakom i uvijek je možete povući. Zakonitost obrade prije povlačenja privole uvijek ostaje nedvojbena. Privolu od Vas tražimo u slučaju kada Vam želimo poslati izravne marketinške materijale. Tada prije slanja marketinških materijala nas ili naših partnera od Vas tražimo nedvojben pristanak (privolu) na primitak takovih materijala. Nakon povlačenja privole Vaše podatke ni na koji način ne obrađujemo, no, moramo ih sačuvati samo u opsegu potrebnom kako bismo dokazali da je daljnja privola uskraćena i da je obrada prije uskraćivanja bila zakonita.

Tijekom dolaska u prostorije Voditelja radi zaštite imovine i osoba Voditelja ili trećih, koje se u prostoru ili prostorijama Voditelja nalaze, prostor osiguravamo i snimamo videonadzorom za koji je procedura pristupa i korištenja istoga propisana. Pravna osnova za ovakvu obradu je u našem legitimnom interesu zaštite imovine i osoba.

U situacijama u kojima su ispitanici maloljetne osobe u kojima su predmet obrade podatci maloljetnika zatražit ćemo dodatno podatke koji se odnose i na zakonskog zastupnika maloljetnika u cilju valjanog zastupanja i davanja pravno relevantnog očitovanja volje.

Sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja, javnog su karaktera te nemaju status povjerljivih i provjerenih informacija pa stoga Voditelj može nadzirati i ukloniti neprimjeren sadržaj komunikacije Korisnika bez njegovog znanja i posebnog odobrenja. Obzirom da Voditelj obvezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na Internet stranicama, Voditelj nije odgovoran za radnje koje Korisnik poduzima u bilo kojem dijelu Internet stranica kao niti za sadržaj koji bi Korisnik mogao postaviti na istima.

Pristupom i upotrebom Internet stranica Voditelja, pristajete na korištenje opisanih alata te drugih podataka na Vašem uređaju. Isto tako, pristajete da Voditelj i treće strane mogu pristupiti kolačićima, tehnologijama lokalnog pohranjivanja, Pixelu i podacima.

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica/aplikacija/uređaja od prevare i pronevjere upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka. Ovaj postupak utvrđivanja prevare može biti u potpunosti automatiziran ili uključivati posredovanje osobe prilikom kojeg ona donosi konačnu odluku. U svakom slučaju, poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite da bismo ograničili pristup vašim podacima. U slučaju automatiziranog utvrđivanja prevare može se dogoditi sljedeće: (i) možemo odgoditi obradu narudžbe/zahtjeva zbog provjere transakcije; (ii) možemo ograničiti ili odbiti uslugu dostavljanja narudžbe / obrade zahtjeva ako utvrdimo mogućnost prevare. Imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku. Pročitajte dio „Vaša prava i izbori” u nastavku

KOLAČIĆI

Što su kolačići?
Ova web stranica koristi tzv. „kolačiće“. Kolačići su male tekstualne datoteke pohranjene u memoriji Vašeg uređaja putem Vašeg preglednika. Oni pohranjuju određene informacije (npr. korišteni jezik ili postavke stranice) koje Vaš pretraživač može (ovisno o vijeku trajanja kolačića) ponovno nama prenijeti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici.
Mi koristimo dvije kategorije kolačića: (1) funkcionalne kolačiće, bez kojih bi funkcionalnost naše web stranice bila smanjena i (2) dodatne kolačiće koji se koriste za analizu web stranice i u marketinške svrhe.
Dodatne kolačiće koristimo samo s Vašom prethodnom privolom. Pri Vašoj prvoj posjeti našoj web stranici, pojavit će se obavijest koja će od Vas zatražiti privolu za postavljanje dodatnih kolačića . U slučaju da ste dali Vašu privolu, smještamo kolačić na Vaše računalo, a oglas se neće više pojavljivati dok je kolačić aktiviran. Nakon isteka vijeka trajanja kolačića, ili ako kolačić aktivno izbrišete, oglas će se ponovno pojaviti prilikom Vašeg sljedećeg posjeta našoj web stranici, te će se ponovno pojaviti poziv na davanje privole.
Naravno, našu web stranicu možete koristiti i bez postavljanja kolačića. U bilo kojem trenutku možete u Vašem pregledniku podesiti ili u potpunosti deaktivirati korištenje kolačića. Međutim, to može dovesti do ograničene funkcionalnosti ili negativno utjecati na pristupačnost naše web stranice.
Na našoj web stranici koristimo Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Američke Države („Google“). Google u naše ime analizira Vaše korištenje naše web stranice. Informacije koje Google prikupi vezane uz Vaše korištenje naše web stranice (npr. polazni URL, naše stranice koje ste posjetili, preglednik koji ste koristili, Vaše postavke jezika, Vaš operacijski sustav, razlučivost Vašeg prikaza) prenose se na Googleov poslužitelj u SAD-u, gdje se pohranjuju i analiziraju. Nama se stavlja na raspolaganje rezultat u anonimnom obliku. Podaci o Vašem korištenju pritom nisu povezani s Vašom punom IP adresom. Nadalje, Google je certificiran pod EU-SAD Štitom privatnosti, koji osigurava da se na obradu podataka od strane Googlea u Americi primjenjuje odgovarajuća razina zaštite podataka.
Dodatni kolačići vezani su uz usluge Google Remarketing. Google Remarketing je značajka programa Google AdWords koja tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Googleovog remarketinga stoga omogućuje tvrtki stvaranje korisničkih oglašavanja i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.
Operativna tvrtka usluge Google Remarketing je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Svrha Googleovog remarketinga je umetanje oglašavanja relevantnih za interes. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.
Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav podnositelja podataka. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje prethodnih posjetitelja naše web stranice koji mogu vidjeti naše oglase dok pregledavaju druge web-lokacije koje su dio Google prikazivačke mreže ili dok na Googleu pretražuju pojmove povezane s vašim proizvodima ili uslugama.
Svakim posjetom internetske stranice na kojoj je usluga integrirana Googleovim remarketingom, web preglednik osobe koja je podnositelj podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje pretraživanja korisnika, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa.
Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio podnositelj podataka. Svaki put kad posjetite naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi podnositelj podataka, prenose se Googleu u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.
Vašu privolu za web analizu možete povući u bilo kojem trenutku, tako što ćete preuzeti i instalirati dostupni Googleov dodatak za preglednik ili možete urediti Vaše privole, pri čemu se umeće opt-out kolačić. Obje mogućnosti sprječavaju web analizu tako dugo dok koristite pretraživač na kojem je instaliran dodatak i dok ne izbrišete opt-out kolačić.
Više informacija o Google Analyticsu dostupno je u Uvjetima korištenja Google Analyticsa, u Smjernicama za zaštitu privatnosti podataka Google Analyticsa i u Googleovoj Izjavi o privatnosti.
Osim Google Analyticsa i Remarketinga, kako bismo prikazivali sadržaj koji je relevantan za svakog korisnika osobno, te time unaprijedili korisničko iskustvo na našoj web stranici koristi se i Facebook pixel. Facebook pixel omogućava nam da saznamo više o načinu na koji naši koriste koriste naše internetske stranice, te da oglase prikazujemo onima koje najviše zanimaju.
Svakim posjetom internetske stranice na kojoj je usluga integrirana Facebook pixelom, web preglednik osobe koja je podnositelj podataka automatski se identificira s Facebookom. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje pretraživanja korisnika, koje Facebook koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih oglasa.
Više informacija o Google Pixelu dostupno je u Uvjetima korištenja Facebook Pixela , u Smjernicama za zaštitu privatnosti podataka Facebook Pixela , i u Pravilima za dobivanje pristanka za kolačiće za aplikacije i stranice.

Poveznice na WEB stranice trećih osoba I prijavu putem društvenih mreža

Naša web stranica s vremena na vrijeme može sadržavati poveznice na web-stranice drugih partnera i društvenih mreža. Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih. Pročitajte pravila prije nego pošaljete osobne podatke tim web-mjestima.
Možemo vam ponuditi i mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem društvenih mreža, imajte na umu da s nama dijelite podatke o profilu ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže. Posjetite platformu društvene mreže u pitanju i pregledajte pravila privatnosti da biste razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate u ovom kontekstu. Neka naša web-mjesta i aplikacije dopuštaju korisnicima objavu vlastitog sadržaja. Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama naših društvenih mreža dostupan javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su financijske informacije ili detalji adrese. Nismo odgovorni ni za kakve postupke drugih pojedinaca u slučaju objave osobnih podataka na našim platformama društvenih mreža te preporučujemo da ne dijelite takve podatke.

4. PRIMATELJI ILI KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

Kome možemo proslijediti Vaše osobne podatke:

Vašim podacima može pristupiti treća osoba samo ako ste na to dali izričitu suglasnost. Kada ste takvu suglasnost dali onda budite upoznati da treća osoba kao voditelj obrade vrši obradu u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti te Vam savjetujemo da prije davanja suglasnosti svakako provjerite Pravila suglasnosti te treće strane. Pažljivo pročitajte pravila treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga

Mi u nekim slučajevima povjeravamo određeni dio poslovnih zadataka trećim osobama koji su izvršitelji naših naloga kako bismo ispunili svrhu zbog koje ste nam podatke i ustupili. U vrlo ograničenom opsegu im možemo pružiti Vaše podatke te osiguravamo da podaci budu nužno svedeni na obujam koji je minimalan kako bi ti treći mogli izvršiti naš nalog. Zahtijevamo od njih istinsku posvećenost pružanju zaštite privatnosti i jamstvo da Vaše podatke neće koristiti u druge svrhe. Primjerice, usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo dio poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge iz ugovora te zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u koje druge svrhe. Poduzeli smo sve primjerene mjere kako bismo se utvrdili da te treće osobe štite vaše osobne podatke.
Slijedom navedenog usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

 • trećim osobama potrebnima za izradu i dostavljanje proizvoda ( npr. usluge pošte / dostavljanja; dobavljačima/izvođačima koji nam izrađuju proizvode koji ste od nas naručili, medicinska pomagala odnosno druge naručene proizvode)
 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);
 • u određenim slučajevima podatke možemo dostaviti našim odvjetnicima, revizorima, zaštitarskoj službi u ograničenom opsegu kako isti izvršili naloge koje smo im dali.
 • agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;
 • pružateljima usluga plaćanja i agencijama za kreditno posredovanje u svrhu procjene Vaše kreditne sposobnosti i potvrde detalja o Vama kad je to uvjet za stupanje u kontakt s vama.

U svakom slučaju pažljivo ugovaramo sa primateljima podataka minimum podataka koji su nužni za izvršenje njihovog posla.

5. RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODATCI BITI POHRANJENI ODNOSNO KRITERIJI PO KOJIMA ĆE SE UTVRDITI RAZDOBLJE POHRANE

Vaše osobne podatke čuvati ćemo za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa ili sukladno propisima određenim rokovima za čuvanje pojedine dokumentacije, odnosno dok traje (postoji) naš legitimni interes kao i sukladno zakonskim i podazakonskim obvezama.
Prilikom određivanja vremena čuvanja Vaših osobnih vodimo se nastavno navedenim parametrima:

 • kod evidencije pacijenata – sukladno zakonskim odredbama, trajno za podatke koji su propisani zakonom, a ostale podatke koji nisu obvezni (dani radi izravne komunikacije i dr) za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, a maksimalno 5 godina od poslijednje narudžbe
 • kod podataka koji se odnose na medicinsku obradi odnosno medicinsku dokumentaciju – trajno
 • kod sklapanja ugovora odnosno prilikom korištenja naših usluga, osobne podatke pohranjujemo za vrijeme korištenja usluge/ trajanja ugovora; te maksimalno 5 godina od prestanka ugovorne suradnje /korištenja usluge
 • kod podataka koji se odnose na plaćanje računa i slično, sukladno zakonskim propsiima, namjanje 11 godine
 • kod sudjelovanja u promotivnim ponudama, nagradnih igara, anketa, podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja promotivne prodaje odnosno do predaje (izvršenja) nagrade te najduže još godinu dana
 • kod rješavanja narudžbe/upita ispitanika, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita/narudđbe te najduže još tri godine
 • kod ugovora o radu, podatci o djelatnicima – trajno
 • kod prigovora potrošača – 1 godina od dana zaprimanja sukladno zakonu
 • kod izravnog marketinga (osnova – privola), pohranjujemo osobne podatke dok ne otkažete prijavu ili ne zatražite brisanje pretplate
 • kod videozapisa – 6 mjeseci od dana sačinjavanja zapisa
 • kada stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa dok god postoji naša stranica ;
 • Kad se kolačići pohranjuju na vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi (npr. u trajanju sesije za kolačiće košarice ili ID-ja kolačića) ili u određenom zakonima

Možemo zadržati neke vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i podzakonskih obveza, kao i u svrhu upravljanja svojim pravima (na primjer ostvarivanje prava na sudovima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.
Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

POHRANA PODATAKA
Prikupljene podatke čuvamo na našim serverima ili serverima pružatelja takvih usluga. Moguće je podatke prenijeti na odredište izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP-a”) te im se može pristupiti s navedenog odredišta i mogu biti pohranjeni na njemu. Mogu ga obrađivati članovi osoblja koji djeluju izvan EGP-a i rade za nas ili za jednog od naših pružatelja usluga.
Po potrebi prenosimo osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom. Kako neke zemlje možda nemaju zakone koji uređuju upotrebu i prijenos osobnih podataka, poduzimamo potrebne mjere da bismo osigurali da se treće osobe pridržavaju obveza navedenih u ovoj Obavijesti.

6. SIGURNOSNA ZAŠTITA PODATAKA

Vaši Osobni Podaci su sigurni

Obvezni smo štititi vaše osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu. Ugovorno obvezujemo pouzdane treće osobe koje obrađuju vaše osobne podatke da čine to isto.
U određenim situacijama, Voditelj Vaše podatke može prenositi izvan RH radi daljnje obrade. Imajte na umu da zakoni o zaštiti podataka i drugi zakoni zemalja u koje bi vaši podaci mogli biti preneseni neće možda biti tako sveobuhvatni kao oni u vašoj zemlji. Takva obrada vrši se isključivo za potrebe Voditelja te se uvijek nastoje poduzeti sve razumne mjere kako bi sve treće neovlaštene osobe u cijelosti bile lišene pristupa takvoj obradi i rezultatima obrade. Primjerice, moguće je da će podaci o Vama biti prenesene u CRM baze. Voditelj koristi ZOHO CRM baze podataka. Kod uspostavljanja CRM baza podataka, Voditelj poduzima razumne mjere kako bi se koristio pouzdanim i sigurnim bazama podataka koje u što je moguće većoj mjeri štite Vašu sigurnost.
Za prijenose koji nadilaze legitimne interese Voditelja i koji po svojoj naravi ne spadaju pod redovite prijenose i koji nisu nužni kako bi Voditelj osigurao sigurnost i visoku razinu pružanja usluga, bit će zatražen Vaš pristanak.
Voditelj koristi i redovito unaprjeđuje svoj sustav prikupljanja i obrade osobnih podataka, sve kako bi osigurao svoju usklađenost s pravnim propisima i naravno, Vašu sigurnost. Pri tome, koriste se razumne fizičke i tehničke mjere zaštite podataka i nastoje se pratiti tehnička dostignuća i smjernice tijela nadležnih za osobne podatke, kako na razini RH tako i na razini EU.
Međutim, Voditelj mora istaknuti kako uslijed brzog razvoja tehnologije, svaki korisnik Internet sustava mora biti svjestan da niti jedan sustav nije apsolutno siguran i kako objektivno nije moguće unaprijed predvidjeti sve rizike koji mogu nastati na Internetu. Voditelj osobito ne može utjecati na manjkavosti usluga koje pružaju treće osobe a koje su nužne radi postojanja ove Internet stranice. Nedopušteni napadi na ovu stranicu i na Voditelja uvijek su mogući, a Voditelj razumno nastoji umanjiti sve rizike koji mogu nastati. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.
U svakom slučaju, Voditelj će ustrajati u nastojanjima da svoj sustav zaštite osobnih podataka učini što je moguće sigurnijim.

7. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIKA I KONTAKT S VODITELJEM

Prije svega, želimo Vas uputiti da imate pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke, te koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka.

 • Pravo na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo nazaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17. članka Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na povlačenje privole. Imate pravo povući privolu ukoliko se obrada temelji na istoj. Privolu za obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj privoli i to na jasan i nedvojben način. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja.
 • Pravo na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj obradi.
 • Pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 4, Zagreb, ako smatrate da obrada osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.
  Za obradu vašeg zahtjeva možda ćemo zatražiti potvrdu identiteta.

Obveza davanja osobnih podatka i posljedice uskrate:

Kada podatke dajete u svrhu izvršenja našeg ugovornog odnosa, navedeno predstavlja ugovornu obvezu koja je nužna za zaključenje ugovornog odnosa. Prilikom sklapanja ugovora ukoliko ne želite dati osobne podatke, neće biti moguće sklopiti ugovor.
Kada podatke dajete u svrhu marketinških aktivnosti, navedeno ne predstavlja ugovornu obvezu već se isti daju dobrovoljno temeljem – privole. Ne postojanje privole za obradu podatka u marketinške svrhe nema za posljedicu nemogućnost sklapanja ugovornog odnosa između nas. No u tom slučaju nećete imati informacije o pogodnostima koje može ostvariti vezano uz naše proizvode/usluge.

KONTAKT

Ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava, obratite nam se pismeno na adresu voditelja Vaših evidencija osobnih podataka

Dental Centar Mirakul d.o.o.,
Sv. Vinka Paulskog 32
23 000 Zadar

Ili

mailom na adresu našeg Službenika za zaštitu podataka info@dental-centar-mirakul.hr

Naš tim odgovorit će na Vaša pitanja i zahtjeve u roku reguliranom Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka odnosno najkasnije 30 dana. Dinamika odgovora ovisi o naravi Vašeg upita te općenito o količini i naravi drugih eventualnih upita. U slučaju nerazumnih, pretjerano detaljnih, učestalo ponavljanih i na drugi način neopravdano teških upita, Voditelju pristoji pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za davanje odgovora na Vaš upit. U najiznimnijim situacijama, Voditelj će odbiti odgovoriti na Vaš upit.

DOPUNA OPĆE INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Periodično možemo ažurirati našu Opću informaciju te generalno politiku zaštite privatnosti. Ažuriranja će biti će objavljena na našoj web stranici. Sve dopune stupaju na snagu u trenutku njihove objave na našoj web stranici. Stoga, savjetujemo Vam da redovito posjećujte stranicu kako biste bili obaviješteni o mogućim ažuriranjima.

KONTAKTIRAJTE NAS